UITNODIGING VOOR DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING (BALV) OP 20 FEBRUARI 2019

Op 20 februari 2019 wordt er een Bijzondere Algemene Vergadering (BALV) gehouden, waarbij het bestuur een voorstel doet voor het wijzigen van de Statuten in een versie die voor de komende jaren houdbaar zal zijn. De onderstaande bijlage “Voorstel wijzigen statuten TVZ 750” wordt behandeld. Wijzigingen die het bestuur voorstelt staan beschreven in het document. Tevens zal op de BALV de vervanging van het asbest dak en de privacy verklaring aan de orde komen.

HET BESTUUR NODIGT HIERBIJ ALLE LEDEN UIT VOOR DE BALV. 

Regels voor het wijzigen: 

Een besluit tot Statutenwijziging wordt genomen door een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is niet twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest en de wijzigingen door meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen bepaald. Het Huishoudelijk Reglement daarentegen wordt vastgesteld door een meerderheid van stemmen van de aanwezigen tijdens de Algemene Leden Vergadering. Tevens worden de voorgestelde wijzigingen gecontroleerd door de KNLTB.

 

Downloads:

Nieuws overzicht